Welcome to Home of Leaf

Bảng phân loại Tillandsia (Cây không khí)

Có thể bạn quan tâm

Admin
Adminhttp://kla.vn
Love to live better

Bảng phân loại Tillandsia (Cây không khí) như Tillandsia usneoides, Tillandsia tectorum, Tillandsia albertiana

Tillandsia Species

Tillandsia Species

1. Tillandsia usneoides 
2. Tillandsia tectorum
3. Tillandsia albertiana
4. Tillandsia pruinosa
5. Tillandsia cacticola
6. Tillandsia bulbosa
7. Tillandsia velutina
8. Tillandsia neglecta
9. Tillandsia fasciculata
10. Tillandsia usneoides
11. Tillandsia tricolepsis
12. Tillandsia butzii
13. Tillandsia funckiana
14. Tillandsia xerographica
15. Tillandsia brachycaulos x streptophylla
16. Tillandsia juncea
17. Tillandsia capitata v Domingensis
18. Tillandsia flexuosa
19. Tillandsia ionantha ‘Fuego’
20. Tillandsia seleriana
21. Tillandsia stricta
22. Tillandsia ionantha
23. Tillandsia recurvata
24. Tillandsia balbisiana

Nội dung khác