Welcome to Home of Leaf

homeofleaf@gmail.com

0909 156113

Tổng hợp tên các dòng kiểng lá (Plant species)

Có thể bạn quan tâm

Admin
Adminhttp://kla.vn
Love to live better

Tổng hơp danh sách bảng cây (species) của monstera, philodendron, alocasia, marantaceae và nhiều loại cây kiểng lá khác.

Monstera species

Monstera species
Credit: tobancay
monstera varieties
Credit: THESMARTLOCAL
monstera varieties
Credit: Aaron Apsley Artwrork

Anthurium species

Anthurium Species
Credit: Aaron Apsley Artwrork
Anthurium species
Credit: THESMARTLOCAL

Philodendron species

Philodendron Species
Credit: tobancay
Philodendron Species
Credit: Aaron Apsley Artwrork
Philodendron species
Credit: THESMARTLOCAL

Philodendron Verrucosum species

Philodendron Verrucosum species
Philodendron Verrucosum species
Philodendron Verrucosum species

Philodendron Hybrids & Cultivars species

Philodendron Hybrids & Cultivars
Credit: Aaron Apsley Artwrork

Lobed Philodendron species

Lobed Philodendron Species
Credit: Aaron Apsley Artwrork

Variegated Philodendron species

Variegated Philodendron species
Credit: tobancay

Alocasia species

Alocasia Species
Credit: Aaron Apsley Artwrork
Credit: THESMARTLOCAL
Alocasia species
Credit: Aaron Apsley Artwrork

Caladium species

Caladium species
Credit: THESMARTLOCAL

Syngonium species

Syngonium
Credit: Aaron Apsley Artwrork

Begonia species

Begonia Species
Credit: Aaron Apsley Artwrork
Begonia Species
Credit: THESMARTLOCAL

Colocasia species

Colocasia species

Marantaceae (Calathea) species

Marantaceae Species
Credit: Aaron Apsley Artwrork
calathea species
Credit: THESMARTLOCAL

Epipremnum & Scindapsus (Pothos species)

Epipremnum & Scindapsus (Pothos species)
Credit: Aaron Apsley Artwrork
Pothos species
Credit: THESMARTLOCAL

Tillandsia species

Tillandsia Species
Credit: Aaron Apsley Artwrork

Hoya species

Hoya Species
Credit: Aaron Apsley Artwrork

Ficus species

Credit: THESMARTLOCAL

Peperomia species

Peperomia species
Credit: Aaron Apsley Artwrork
Credit: THESMARTLOCAL

Flowering Cactus species

Flowering Cactus Species
Credit: Aaron Apsley Artwrork

Platycerium species

Other houseplant species

Dark Houseplant Varieties
Credit: Aaron Apsley Artwrork
pink houseplant species
Credit: Aaron Apsley Artwrork

Nội dung khác