Welcome to Home of Leaf

31 cây Begonia (Thu hải đường) phổ biến

Có thể bạn quan tâm

Admin
Adminhttp://kla.vn
Love to live better

Bảng phân loại cây thu hải đường. Mỗi loài hoặc giống lai được đánh số và xác định ở cuối hình ảnh.

Begonia species

Begonia Species
Begonia Species ©Aaron Apsley Artwork

1. Begonia ‘Richardsiana’
2.  Begonia maculata
3.  Begonia ‘Fireworks’
4.  Begonia barsalouxiae
5.  Begonia dracopelta
6.  Begonia ‘Sophie Cecile’
7.  Begonia subvillosa
8.  Begonia darthvaderiana
9. Begonia amphioxus
10.  Begonia conchifolia var. rubrimacula
11.  Begonia ‘Raspberry Moon’
12.  Begonia chloroneura
13.  Begonia ferox
14.  Begonia ‘Tiger Paws’
15.  Begonia ‘Escargot’
16.  Begonia bipinnatifida
17.  Begonia masoniana ‘Tricolor’
18.  Begonia cleopatrae
19.  Begonia kingiana
20.  Begonia ‘Candy Stripes’
21.  Begonia roseopunctata
22.  Begonia chlorosticta
23. Begonialistada
24.  Begonia brevirimosa
25.  Begonia lyallii
26.  Begonia thelmae
27.  Begonia paulensis
28.  Begonia imperialis
29.  Begonia polliloensis
30.  Begonia pteridiformis
31.  Begonia ‘Black Knight’

Nội dung khác