Welcome to Home of Leaf

homeofleaf@gmail.com

0909 156113

Bảng phân loại Lobed Philodendron

Có thể bạn quan tâm

Admin
Adminhttp://kla.vn
Love to live better

Bảng phân loại Philodendron lá có xẻ thùy như Philodendron joepii, Philodendron tortum, Philodendron holtonianum, Philodendron 69686

Lobed Philodendron species

Lobed Philodendron Species
Lobed Philodendron Species ©Aaron Apsley Artwork

1. Philodendron joepii
2. Philodendron tortum
3. Philodendron holtonianum
4. Philodendron 69686
5. Philodendron pedatum
6. Philodendron camposportoanum
7. Philodendron warszewiczii
8. Philodendron squamiferum
9. Philodendron bipennifolium
10. Philodendron ‘Jungle Boogie’
11. Philodendron panduriforme
12. Philodendron mayoi
13. Philodendron ‘Jerry Horne’

Nội dung khác