Welcome to Home of Leaf

homeofleaf@gmail.com

0909 156113

Bảng phân loại Marantaceae (Calathea)

Có thể bạn quan tâm

Admin
Adminhttp://kla.vn
Love to live better

Bảng phân loại Marantaceae (Calathea) một số cây như Ctenanthe lubbersiana, Calathea musaica, Calathea ‘Marion’

Marantaceae (Calathea) Species

Marantaceae Species

1. Ctenanthe lubbersiana
2. Calathea musaica
3. Calathea ‘Marion’
4. Calathea vittata
5. Maranta leuconeura
6. Stromanthe ‘Magic Star’
7. Calathea ornata
8. Calathea zebrina
9. Calathea orbifolia
10. Calathea ‘Fusion White’
11. Maranta leunconeura var. kercoveana
12. Calathea bachemiana
13. Calathea ‘Dottie’
14. Calathea ‘Beauty Star’
15. Calathea ‘Corona’
16. Calathea lancifolia
17. Calathea makoyana
18. Calathea ‘Flame Star’
19. Calathea ‘Triostar’
20. Ctenanthe burle-marxii
21. Calathea warscewiczii
22. Ctenanthe burle-marxii var. amagris

Nội dung khác